NARIAMS

Valdymo struktūra

Asociacijos “Lietuvos keliai” taryba.

Tarybos pirmininkas

Tarybos nariai  9.

ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“ ĮSTATAI

 

 1. BENDROJI DALIS

 1.1. Asociacija „Lietuvos keliai“ (toliau tekste vadinama Asociacija) yra savanoriškas kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonių susivienijimas, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, tenkinti jų poreikius ir kitus viešuosius interesus, atstovauti Asociacijos narių interesams bei juos ginti.

1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, organizacinį savarankiškumą.

1.3. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

1.4. Asociacijos  teisinė forma – asociacija.

1.5. Asociacijos veiklos trukmė neterminuota.

1.6. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.7. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

 1. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Asociacijos veiklos tikslai yra:

2.1.1. kartu su kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijomis dalyvauti formuojant ir vykdant ilgalaikę kelių tiesimo, remonto ir priežiūros vystymosi politiką Lietuvoje;

2.1.2. koordinuoti asociacijos narių veiklą sprendžiant kelių tiesimo, remonto ir priežiūros Lietuvoje vystymo strategiją;

2.1.3. įstatymų leidžiamais būdais siekti, kad Lietuvoje būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonių veiklai;

2.1.4. atstovauti Asociacijos narių interesus Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijose, visuomeninėse organizacijose, užsienio valstybių bei tarptautinėse organizacijose;

2.1.5. ginti Asociacijos narių teises, laisves ir teisėtus interesus;

2.1.6. skatinti naujų technologijų diegimą Lietuvoje, mokslinių tyrimų inicijavimą, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą;

2.1.7. skatinti Asociacijos narių bendradarbiavimą, skaidrią konkurenciją;

2.1.8. kaupti ir platinti Asociacijos nariams mokslinę, metodinę ir kitą pagalbą bei informaciją kelių tiesimo, remonto bei priežiūros klausimais.

2.2. Asociacijos pagrindiniai uždaviniai yra:

2.2.1. teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams;

2.2.2. analizuoti kitų šalių kelininkų profesinės veiklos patirtį;

2.2.3. propaguoti Asociacijos narių veiklos patyrimą;

2.2.4. teikti metodinę pagalbą organizacijoms, ruošiančioms specialistus kelininkų įmonėms;

2.2.5. remti informacines ir kitas priemones, nušviečiančias Asociacijos ir jos narių veiklą bei kuriančias tokio pobūdžio veiklos įvaizdį;

2.2.6. organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų apginti Asociacijos narių interesus ir teises;

2.2.7. organizuoti konferencijas, diskusijas, konkursus, festivalius ir kitokius renginius, susijusius su Asociacijos interesų sfera;

2.2.8. racionaliai panaudoti Asociacijos narių bei kitokiu būdu gautus įnašus Asociacijos veiklai plėtoti;

2.2.9. sudaryti nuolatines arba laikinas konsultantų (ekspertų) grupes aktualiems Asociacijos narių ekonominiams bei socialiniams procesams analizuoti;

2.2.10. plėtoti ryšius su Lietuvos ir kitų šalių asociacijomis bei kitomis organizacijomis.

 

 1. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, nustatytas Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose, įskaitant, bet neapsiribojant tokiomis teisėmis:

3.1.1. turėti sąskaitas bankuose;

3.1.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3.1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.4. steigti juridinius asmenis ar tapti kitų juridinių asmenų steigėju ir dalyviu;

3.1.5. steigti visuomenės informavimo priemones;

3.1.6. jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų;

3.1.7. stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir šalies įstatymams;

3.1.8 steigti fondus, gauti paramą, teikti labdarą bei paramą;

3.1.9. prieinamais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.10. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

3.1.11. priimti ir pašalinti Asociacijos narį iš Asociacijos šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.2. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

3.3. Asociacijai leidžiama, laikantis teisės aktų nustatytų apribojimų, nuosavybės teise valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus, įskaitant ir labdaros bei paramos tikslus.

3.4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo.

3.5. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

3.6. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią ūkinę komercinę veiklą:

3.6.1. kvalifikacijos kėlimo kursų vedimas ir organizavimas;

3.6.2. informacijos transporto infrastruktūros srityje rinkimas ir kaupimas bei jos pateikimas užsakovams;

3.6.3. reklama;

3.6.4. kopijavimas ir dokumentų dauginimas;

3.6.5. tarpininkavimas sudarant komercinius sandorius;

3.6.6. techniniai bandymai ir jų analizė;

3.6.7. programinės įrangos konsultacijos ir aprūpinimas;

3.6.8. kitų transporto agentūrų veikla;

3.6.9. gaminių sertifikavimas, gaminių normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė;

3.6.10. produkcijos kokybės bandymai ir analizė;

3.6.11. medžiagų bandymai ir analizė;

3.6.12. verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymo konsultacijos;

3.6.13. technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

3.6.14. bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;

3.6.15. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

3.6.16. konsultacinė verslo ir valdymo veikla;

3.6.17. renginių organizavimas;

3.6.18. leidyba;

3.6.19. švietimo ir profesinio tobulinimo veikla;

3.6.20. nuosavo turto nuoma;

3.6.21. techninis tyrimas ir analizė;

3.6.22. suaugusiųjų ir kitas niekur nepriskirtas mokymas;

3.6.23. specialistų, pretenduojančių gauti pagrindinių susisiekimo komunikacijų vadovų pareigas, profesinių žinių tikrinimas ir vertinimas atestuojant;

3.6.24. lobistinė veikla.

3.7. Asociacija gali turėti bei siekti pelno, tačiau šis pelnas negali būti skirstomas Asociacijos ir jos valdymo organų nariams, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

3.8. Veikla, kuri yra licencijuojama, kurios vykdymui reikalingas leidimas ar įtraukimas į atitinkamą veiklą vykdančių asmenų sąrašus, vykdoma tik gavus atitinkamą licenciją, leidimą ar įtraukus Asociaciją į atitinkamus sąrašus.

 

 1. ASOCIACIJOS NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Asociaciją sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai.

4.2. Tikrieji nariai – pripažįstantys šiuos įstatus ir atitinkantys Asociacijos nustatytus narystės kriterijus visų rūšių bei nuosavybės formų juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, kurių pagrindinis veiklos pobūdis yra:

4.2.1. kelių projektavimo, tiesimo ir/ar remonto ir/ar priežiūros bei kelių saugumo darbai; bet kokie kiti transporto infrastuktūros kūrimo ar su tuo susiję darbai;

4.2.2. mokslo tiriamoji veikla, tiesiogiai susijusi su kelių projektavimo, tiesimo ir/ar remonto ir/ar priežiūros bei kelių saugumo darbais;

4.2.3. tiesiogiai su kelių projektavimo, tiesimo ir/ar remonto ir/ar priežiūros bei kelių saugumo darbais susijusių paslaugų teikimas;

4.2.4. kelių tiesimo medžiagų gamyba, kelių tiesimo ir mechanizmų pardavimas, remontas ir kitos paslaugas.

4.3. Asocijuoti nariai – pripažįstantys šiuos įstatus fiziniai asmenys ir visų rūšių bei nuosavybės formų pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.

4.4. Garbės nariai – Visuotiniame susirinkime išrinkti Asociacijai ir / ar kelių tiesimo sektoriui ypatingai nusipelnę fiziniai asmenys. Garbės nariai gali būti kviečiami dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose, rengti Asociacijos dokumentus visuomeniniais pagrindais ar tikslinio apmokėjimo pagrindu.

4.5. Narystę Asociacijoje patvirtina Asociacijos išduotas nario pažymėjimas.

4.6. Asociacijos nariui nedraudžiama būti ir kitų asociacijų nariu, jeigu tokia narystė neprieštarauja Asociacijos tikslams ir veiklai.

4.7. Visi asociacijos nariai, nepriklausomai nuo jų statuso, turi šias teises:

4.7.1. dalyvauti Asociacijos narių visuotiniame susirinkime;

4.7.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4.7.3. naudotis Asociacijos nario vardu savo profesinėje veikloje;

4.7.4. Asociacijos leidiniuose skelbti informaciją apie profesinę veiklą;

4.7.5. dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;

4.7.6. bet kada išstoti iš Asociacijos;

4.7.7. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;

4.7.8. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą

4.7.9. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

4.8. Tik tikrieji Asociacijos nariai turi teisę:

4.8.1. balsuoti Asociacijos narių visuotiniame susirinkime;

4.8.2. būti neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatoriais;

4.8.3. ginčyti teisme visuotinio Asociacijos narių susirinkimo bei kitų Asociacijos organų sprendimus;

4.9. Visi asociacijos nariai, nepriklausomai nuo jų statuso, privalo:

4.9.1. laikytis Asociacijos įstatų;

4.9.2. vykdyti Asociacijos narių visuotinio susirinkimo bei valdymo organų sprendimus;

4.9.3. formuoti teigiamą Asociacijos įvaizdį viešinant narystę Asociacijoje;

4.9.4. dalyvauti kuriant kelininkų kvalifikacijos kėlimo sistemą, dalintis patirtimi bei žiniomis;

4.9.5. laikytis priimtų profesinės etikos normų;

4.9.6. teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams įgyvendinti;

4.9.7. saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;

4.9.8. palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti neigiamą įtaką Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

4.9.9. Asociacijos nustatyta tvarka mokėti nario mokestį. Nuo šios pareigos vykdymo atleidžiami Asociacijos garbės nariai.

4.10. Norėdamas tapti Tikruoju arba Asocijuotu nariu asmuo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki Asociacijos narių visuotinio susirinkimo pateikia Asociacijos vykdančiajam direktoriui prašymą raštu ir įsipareigojimą laikytis Asociacijos įstatų bei Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos priimtų ir galiojančių sprendimų, taip pat pateikia reikiamus įrodymus, patvirtinančius atitikimą Asociacijos nustatytiems narystės kriterijams (juridinio asmens registracijos pažymėjimą, kitus duomenis apie kandidato į Asociacijos narius veiklą). Siekdamas tapti Tikruoju nariu, asmuo privalo pateikti Asociacijos vykdančiajam direktoriui ne mažiau kaip dviejų esamų Asociacijos Tikrųjų narių rekomendacijas.

4.11. Tikruoju arba Asocijuotu nariu tampama asmeniui sumokėjus stojamąjį nario mokestį ir Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui priėmus atitinkamą nutarimą.

4.12. Tikrojo nario arba Asocijuoto nario narystė Asociacijoje pasibaigia:

4.12.1. nariui išstojus. Šiuo atveju pateikiamas atitinkamas pareiškimas Vykdančiajam direktoriui, kuris tokį pareiškimą perduoda Asociacijos Tarybai. Asociacijos taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį priima nutarimą nario išstojimo klausimu;

4.12.2. narį likvidavus ar atšaukus registravimą juridinių asmenų registre; fizinio asmens mirties atveju;

4.12.3. Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą narį pašalinti iš Asociacijos, jeigu narys:

4.12.3.1. pažeidžia Asociacijos įstatus;

4.12.3.2. savo veikla kompromituoja Asociacijos vardą;

4.12.3.3. daro materialinę žalą Asociacijai;

4.12.3.4. netinkamai vykdo Įstatų 4.9. punkte numatytas Asociacijos nario pareigas.

4.13. Nario pašalinimo procedūrą pradeda Taryba, jei to reikalauja bent vienas Tarybos narys arba ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos tikrųjų narių.

4.14. Sprendimas dėl nario pašalinimo įsigalioja nuo jo priėmimo momento.

4.15. Narys, kuris buvo pašalintas iš Asociacijos, gali vėl prašyti jį priimti į Asociacijos narius ne anksčiau, kaip praėjus dvejiems metams po pašalinimo.

4.16. Asociacijos nariui išstojus ar kitaip pasibaigus jo narystei Asociacijoje nario įnašai ir mokesčiai bei kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.17. Asociacijos sudėtyje veikia Kelininkų-veteranų bei Jaunųjų kelininkų klubai, gali veikti Asociacijos tikslus įgyvendinantys struktūriniai junginiai, kurių nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

 

 1. ASOCIACIJOS VALDYMAS

 

5.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Asociacijoje yra šie organai:

5.2.1. visuotinis Asociacijos narių susirinkimas;

5.2.2. kolegialus valdymo organas – Asociacijos Taryba;

5.2.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Vykdantysis direktorius.

5.3. Asociacijos organai privalo veikti išimtinai tik Asociacijos ir jos narių naudai.

 

 1. ASOCIACIJOS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Jame turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai. Asociacijos asocijuoti nariai ir garbės nariai turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, pasisakyti darbotvarkės klausimais. Tarybos pirmininko ar Vykdančiojo direktoriaus kvietimu susirinkime gali dalyvauti Asociacijos rėmėjai, darbuotojai bei kiti asmenys. Dėl ne Asociacijos narių (ne svečių) dalyvavimo visuotiniame susirinkime sprendžia susirinkimas balsavimo būdu.

6.2. Tik Visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

6.2.1. priimti, keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;

6.2.2. nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

6.2.3. rinkti 3 metų laikotarpiui Asociacijos Tarybos narius ir revizorių;

6.2.4. atšaukti Asociacijos Tarybą, atskirus jos narius ar revizorių anksčiau laiko šių Įstatų nustatytais pagrindais ir tvarka;

6.2.5. tvirtinti Tarybos parengtas programas ir jų finansavimą;

6.2.6. priimti sprendimą atšaukti ar pakeisti Tarybos nutarimus;

6.2.7. svarstyti  ir tvirtinti Asociacijos metinės veiklos ir finansines ataskaitas;

6.2.8. nustatyti Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

6.2.9. priimti į Asociaciją naujus narius, šalinti narius iš Asociacijos;

6.2.10. priimti sprendimus steigti, reorganizuoti ir likviduoti Asociacijos įmones, įstaigas, filialus bei atstovybes, tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.2.11. priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių vadovų paskyrimo ir atšaukimo, nustato Asociacijos filialų ir atstovybių vadovų darbo sąlygas;

6.2.12. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo;

6.2.13. priimti sprendimus kitais klausimais, jei jų sprendimas nepriskirtas Asociacijos valdymo organams ir tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.2.14. priimti sprendimą dėl Asociacijos buveinės adreso pakeitimo.

6.3. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas Tarybos sprendimu turi būti šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.

6.4. Neeilinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to pareikalauja:

6.4.1. Asociacijos Taryba savo sprendimu;

6.4.2. raštu vienas trečdalis tikrųjų Asociacijos narių;

6.4.3. Vykdantysis direktorius;

6.4.4. teismo sprendimu, jei susirinkimas nebuvo sušauktas LR Asociacijų įstatymo ar šių Įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis ir jei dėl to į teismą kreipėsi bet kuris suinteresuotas asmuo ar jei Asociacijos Tarybos narių skaičius tampa mažesnis nei pusė įstatuose numatyto Asociacijos Tarybos narių skaičiaus.

6.5. Neeilinio visuotinio susirinkimo iniciatoriai Asociacijos Tarybos pirmininkui turi išsiųsti pranešimą raštu, kuriame nurodomos tokio neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, šaukimo priežastys, siūloma darbotvarkė, nutarimo projektas. Neeilinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų atsiradus reikalui arba nuo raštiškos paraiškos sušaukti neeilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą, pasirašytos ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos tikrųjų narių, gavimo dienos.

6.6. Pranešimu apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą Tarybos pirmininkas turi kiekvienam Asociacijos nariui pranešti įteikiant pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku, arba telekomunikacijos galiniais įrenginiais, arba paskelbiant Asociacijos interneto puslapyje likus ne mažiau kaip 30 dienų iki susirinkimo datos. Pranešime nurodoma jo data, laikas, vieta, darbotvarkė. Prie pranešimo pridedami siūlomų priimti nutarimų projektai.

6.7. Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant Įstatų 6.6 punkte nustatyto termino, jeigu visi Asociacijos tikrieji nariai sutinka.

6.8. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininkui nedalyvaujant visuotiniame narių susirinkime, susirinkimui pirmininkauja Tarybos pirmininko įgaliotas vienas iš Tarybos narių arba kitas įgaliotas asmuo. Nesant išrinkto Tarybos pirmininko, Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Vykdantysis direktorius arba kitas jo įgaliotas asmuo.

6.9. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos tikrųjų narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis galioja viso susirinkimo metu.

6.10. Tuo atveju, jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi priimti nutarimus neįvykusios susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 15 dienų ir ne vėliau kaip 30 dienų nuo neįvykusio susirinkimo. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą Asociacijos tikrieji nariai turi būti informuoti prieš 10 dienų iki jo pradžios.

6.11. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys nariai yra registruojami. Asociacijos narį visuotiniame susirinkime atstovaujant ne Asociacijos nario vadovui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę atstovauti Asociacijos narį pagal atitinkamo Asociacijos nario steigimo dokumentus, narį susirinkime atstovaujantis kitas asmuo prieš susirinkimą turi pateikti Asociacijos nario vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą atitinkamą įgaliojimą (pavedimą) atstovauti ir balsuoti susirinkime. Iki prasidedant susirinkimui sekretoriate turi būti įregistruoti visi tinkamai įforminti Asociacijos narių įgaliojimo dokumentai. Asociacijos narys gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.

6.12. Renkant Asociacijos Tarybos narius, kiekvienas Asociacijos tikrasis narys turi tiek balsų, kiek yra laisvų vietų Taryboje. Asociacijos tikrasis narys šiuos balsus skirsto savo nuožiūra, tačiau gali skirti ne daugiau kaip vieną balsą už vieną kandidatą iš pateikto kandidatų į Tarybos narius sąrašo. Kandidatus į Tarybos narius gali siūlyti bet kuris Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis asmuo. Kandidatų į Tarybos narius sąrašą tvirtina Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkaujantis asmuo. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Asociacijos Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos tikrasis narys gali balsuoti ne daugiau kaip už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Jeigu Asociacijos Tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas, visuotinis Asociacijos narių susirinkimas išrenka naują Asociacijos Tarybos narį kuris eina Asociacijos Tarybos nario pareigas iki veikiančios Asociacijos Tarybos kadencijos pabaigos. Jeigu ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos tikrųjų narių prieštarauja pavienių Asociacijos Tarybos narių rinkimui, visa Asociacijos Taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Asociacijos Taryba. Asociacijos nario balsavimo biuletenis laikomas sugadintu ir Asociacijos tikrojo nario balsai neskaičiuojami, jei Asociacijos tikrasis narys balsavo už didesnį skaičių kandidatų, negu yra renkama Asociacijos Tarybos narių.

6.13. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras. Jei dėl tam tikro klausimo nors vienas susirinkime dalyvaujantis Asociacijos tikrasis narys pareiškia pageidavimą dėl slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/5 balsų susirinkime turintys tikrieji nariai, slaptas balsavimas tokiu klausimu yra privalomas visiems nariams.

6.14. Visuotiniame narių susirinkime negali būti priimami sprendimai darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai dalyvauja visi balsavimo teisę turintys Asociacijos nariai ir kai tam neprieštarauja dauguma. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Asociacijos Tarybos, o taip pat ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos tikrųjų narių raštišku siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki visuotinio Asociacijos narių susirinkimo. Jeigu visuotinio Asociacijos narių susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki visuotinio Asociacijos narių susirinkimo. Ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos tikrųjų narių pasiūlyti klausimai privalo būti įtraukiami į visuotinio Asociacijos narių susirinkimo darbotvarkę.

6.15. Nutarimai visuotiniame narių susirinkime priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime tikrųjų narių balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau „už“ dalyvaujančių narių balsų negu „prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus atvejus, nurodytus šių Įstatų 6.16 punkte.

6.16. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių 2/3 balsų dauguma priimami šiais atvejais:

6.16.1. priimant sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, papildymo ar pakeitimo;

6.16.2. atšaukiant Tarybą arba atskirus Tarybos narius nepasibaigus įgaliojimų laikui;

6.16.3. priimant sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.

6.17. Susirinkimo nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento, jeigu kitaip nenustatys visuotinis narių susirinkimas.

6.18. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai yra protokoluojami. Protokolai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo susirinkimo dienos pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkime išrinktas sekretorius. Prie protokolo turi būti pridedami dalyvavusių susirinkime Asociacijos narių registracijos sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys balsavimo teisę, pastabos dėl protokolo (jei tokios buvo) ir dokumentai apie Asociacijos narių informavimą apie susirinkimo sušaukimą.

6.19. Visi Asociacijos nariai turi teisę susipažinti su susirinkimo protokolais, o susirinkime dalyvavę Asociacijos nariai turi teisę per 5 kalendorines dienas nuo protokolo kopijos gavimo pateikti Tarybos pirmininkui pastabas dėl protokolo.

 

 1. ASOCIACIJOS TARYBA

 

7.1. Asociacijos Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Asociacijos narių visuotinių susirinkimų.

7.2. Asociacijos Tarybą sudaro 9 nariai, renkami visuotiniame narių susirinkime Įstatų 6.12 punkte nustatyta tvarka. Taryba renkama 3 metų laikotarpiui (kadencijai).

7.3. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą ar atskirus jos narius nepasibaigus įgaliojimų laikui, jeigu jų veikla prieštarauja įstatymams ar šiems Įstatams.

7.4. Asociacijos Taryba pirmame Tarybos posėdyje po jos išrinkimo iš savo narių renka Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininkas išrenkamas paprasta Tarybos narių balsų dauguma, t.y. Tarybos pirmininkas laikomas išrinktu, kai už jį balsavo daugiau „už“ dalyvaujančių narių balsų negu „prieš”. Kiekvienas Tarybos narys turi vieną balsą, kurį gali skirti bet kuriam Tarybos nariui, tačiau Tarybos narys negali balsuoti pats už save. Asociacijos Tarybos pirmininkas organizuoja Asociacijos Tarybos darbą ir atsako už Asociacijos Tarybos sprendimų paskelbimą Asociacijos nariams bei vykdo kitas šiuose įstatuose numatytas funkcijas.

7.5. Tarybą sukviečia ir jos posėdžiams vadovauja Tarybos pirmininkas ar asmuo pavaduojantis pirmininką. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.

7.6. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 6 Tarybos nariai.

7.7. Sprendimai posėdyje priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl Asociacijos nario pašalinimo ar priėmimo į asociacijos narius teikimo. Šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau 6 iš visų išrinktų ir einančių savo pareigas Asociacijos Tarybos narių balsų. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, tai lemia Tarybos pirmininko balsas. Bet kuris Asociacijos tikrasis narys ar jo atstovas turi teisę dalyvauti Asociacijos Tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

7.8. Visuotinio narių susirinkimo nustatytiems tikslams įgyvendinti ir uždaviniams įvykdyti Taryba:

7.8.1. šaukia ir organizuoja Asociacijos narių visuotinius susirinkimus, pateikia susirinkimui medžiagą svarstomais klausimais;

7.8.2. organizuoja Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

7.8.3. priima sprendimus dėl disponavimo Asociacijos turtu;

7.8.4. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatą;

7.8.5. nustato sutarčių sudarymo tvarką;

7.8.6. tvirtina Asociacijos personalo etatus;

7.8.7. skiria į pareigas Vykdantįjį direktorių, tvirtina jo pareigines instrukcijas, nustato jo darbo užmokestį, skatinimo priemones, sudaro su juo sutartį Darbo kodekso nustatyta tvarka; koordinuoja Asociacijos administracijos ir Vykdančiojo direktoriaus veiklą.

7.8.8. kuria darbo grupes specialioms programoms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

7.8.9. ruošia Asociacijos vidaus dokumentus;

7.8.10. sprendžia ir įgyvendina kitus klausimus ir uždavinius, kurie nepriskirti visuotiniam narių susirinkimui ar kitiems Asociacijos organams.

7.9. Tarybai priėmus sprendimą sudaryti sutartis ar kitaip Asociacijos vardu prisiimti įsipareigojimus, tokias sutartis ar kitus dokumentus Asociacijos vardu pasirašo Vykdantysis direktorius.

7.10. Tarybos narys gali atsistatydinti kadencijai nepasibaigus, apie tai prieš 14 dienų raštu pranešęs Tarybos pirmininkui.

7.11. Tarybos nariui atsistatydinus ar kitaip netekus įgaliojimų, visuotinis narių susirinkimas naują Tarybos narį išrenka iki Tarybos kadencijos pabaigos; naujai išrenkamas tik trūkstamas Tarybos narių skaičius.

7.12. Taryba už metų darbą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui pateikdama metų darbo ataskaitą, Asociacijos narių skaičių, finansinės veiklos ataskaitą, biudžeto projektą.

7.13. Už asociacijos nario veiklą Taryboje jos nariui gali būti atlyginama.

 

 1. ASOCIACIJOS ADMINISTRACIJA, VYKDANTYSIS DIREKTORIUS

 

8.1. Asociacijos Tarybos kasdieninei veiklai organizuoti ir Asociaciją techniškai aptarnauti samdoma administracija, kuriai vadovauja Vykdantysis direktorius.

8.2. Administracijos veiklą prižiūri ir kontroliuoja Taryba.

8.3. Vykdantysis direktorius vadovauja administracijos darbuotojų darbui, organizuoja Asociacijos narių susirinkimus ir renginius, Tarybos nutarimų ir pavedimų vykdymą bei vykdymo kontrolę, pateikia visą reikiamą medžiagą visuotinio susirinkimo ir Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais, tvarko Asociacijos raštvedybą, archyvą ir apskaitą, privalo užtikrinti Asociacijos turto apsaugą, normalių administracijos darbuotojų darbo sąlygų sukūrimą, komercinių Asociacijos paslapčių apsaugą, sudaro sandorius Asociacijos vardu, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato personalo atlyginimą ir jo mokėjimo tvarką; atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, atstovauja Asociacijai teisme ir arbitraže, vykdo kitas įstatymų bei teisės aktų  ir šių įstatų numatytas funkcijas. Vykdantysis direktorius pateikia Tarybai tvirtinti administracijos išlaikymo metinę sąmatą ir jos vykdymo ataskaitą. Jis taip pat praneša Tarybai apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai.

8.4. Vykdantysis direktorius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas ir veikdamas Asociacijos vardu privalo vadovautis Tarybos sprendimais.

8.5. Administracijos darbo tvarką nustato ir veiklą reglamentuoja Tarybos patvirtinti nuostatai (reglamentas).

 

 1. ASOCIACIJOS TURTO IR LĖŠŲ BEI PAJAMŲ ŠALTINIAI IR JŲ

NAUDOJIMO TVARKA

 

9.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitas jos veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šiais Įstatais nustatytų šaltinių.

9.2. Asociacijos lėšų ir pajamų šaltiniai yra:

9.2.1. Asociacijos narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tikslinai įnašai;

9.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

9.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir kitas turtas;

9.2.4. palikimai pagal testamentą;

9.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas bei lėšos gautos iš Asociacijos veiklos;

9.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Asociacijos lėšas;

9.2.7. kitos lėšos, kurių gavimas nėra draudžiamas įstatymų.

9.3. Asociacijos turtas apkaitomas Asociacijos balanse bei turto apyrašuose.

9.4. Asociacijos finansus ir buhalterinę apskaitą tvarko vyriausiasis finansininkas. Jo veikla organizuojama pagal teisės aktus, kurie reglamentuoja buhalterinės apskaitos vedimo tvarką, atskaitomybę bei atsakomybę.

 

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

10.1. Asociacijos finansinę veiklą tikrina revizorius, kuri renka visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui. Revizoriumi negali būti Asociacijos nario atstovas, Tarybos narys, administracijos darbuotojas ar Asociacijos vyriausiasis finansininkas.

10.2. Revizorius tikrina Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:

10.2.1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

10.2.2. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

10.2.3. artimiausiame Asociacijos narių visuotiniame susirinkime ar Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

10.2.4. pateikti Asociacijos narių visuotiniame susirinkimui Asociacijos finansinės veiklos patikinimo metų ataskaitą.

10.3. Asociacijos vykdantysis direktorius privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

 

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS ATASKAITA IR VIEŠOS INFORMACIJOS

SKELBIMO TVARKA

 

11.1. Asociacijos vykdantysis direktorius ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus Asociacijos finansiniams metams turi parengti ir pateikti Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti visiems.

11.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

11.2.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

11.2.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

11.2.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

11.3.4. Asociacijos samdomų darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

11.3. Veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

11.4. Asociacijos vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami Asociacijos internetiniame puslapyje www.lietuvoskeliai.lt. Už viešų pranešimų ir skelbimų paskelbimą atsakingas Vykdantysis direktorius.

 

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS PERTVARKYMO BEI NUTRAUKIMO TVARKA

 

12.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

12.2. Jeigu Asociacijoje liko mažiau nei trys tikrieji nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą vykdantysis direktorius turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

12.3. Likvidavus Asociaciją likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos tikrųjų narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios Asociacijos nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Asociacijos narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją ir paskyręs Asociacijos likvidatorių, po kurio paskyrimo Asociacijos valdymo organų veikla nutrūksta.

12.4. Pasibaigus Asociacijos veiklai Asociacijos turtu ir lėšomis yra disponuojama taip, kaip nustato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Įstatai priimti Asociacijos narių visuotiniame susirinkime 2017 m. rugsėjo 14 d.

Įstatai pasirašyti 2017 m. rugsėjo 14 d.

Asociacijos narių visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

______________________________________________

Rimvydas Gradauskas

Vykdantysis direktorius

Asociacija „Lietuvos keliai“

Norite prisijungti prie asociacjos

Pildyti paraišką