NARIAMS

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

PATVIRTINTA

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdančiojo

direktoriaus Rimvydo Gradausko

2019 m. balandžio 11d. įsakymu Nr. 9

 

ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMA

Programos žymuo: M-009-19-LK

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programos pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (toliau – Programa).
 2. Mokymų tikslas: Nuolat atnaujinti susisiekimo komunikacijų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų žinias apie susisiekimo infrastruktūrą, jos projektavimą ir statyba bei teritorijų planavimą. Programa leis pagilinti žinias ir susipažinti su naujausiais reikalavimais, rekomendacijomis, taikomomis susisiekimo komunikacijoms ir jų statiniams, o taip pat statybos techninės veiklos skaitmenizavimu. Programos uždaviniai: atnaujinti ir suteikti žinių apie automobilių kelių, gatvių, geležinkelių, oro uostų, vandens uostų ir kitų transporto statinių planavimo, projektavimo bei statybos principus.
 3. Mokymų paskirtis: Programa skirta dirbantiems susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, geležinkelių, oro uostų, vandens uostų ir kitų transporto statinių (Projekto dalis: susisiekimo)) srityje ir atestuotiems statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams (toliau – Vadovams):
  • ypatingojo statinio projekto vadovas (toliau – YSPV);
  • ypatingojo statinio projekto dalies vadovas (toliau – YSPDV);
  • ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (toliau – YSPVPV);
  • ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (toliau –YSPDVPV);
  • ypatingojo statinio statybos vadovas (toliau –YSSV);
  • ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas (toliau – YSSTPV);
  • statinio projekto ekspertizės vadovas (toliau – SPEV);
  • statinio projekto dalies ekspertizės vadovas (toliau – SPDEV);
  • statinio ekspertizės vadovas (toliau – SEV);
  • statinio dalies ekspertizės vadovas (toliau – SDEV);
  • neypatingojo statinio projekto vadovas (toliau – NSPV);
  • neypatingojo statinio projekto dalies vadovas (toliau – NSPDV);
  • neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (toliau – NSPVPV);
  • neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (toliau – NSPDVPV);
  • neypatingojo statinio statybos vadovas (toliau – NSSV);
  • neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas (toliau – NSSTPV).
 4. Mokymų įgyvendinimo būdas:
 5. Mokymų apimtis: 30 valandos per metus. Vieno seminaro trukmė – 3 ak. val.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 1. Darnios kelių, gatvių ir geležinkelio tinklo plėtros vizija formuoja infrastruktūros koncepciją, kuri leistų mažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, būtų atspari galimam klimato kaitos poveikiui bei didintų naudotojų saugumą. Šioje programoje įgyjama žinių apie kelių, gatvių, geležinkelių susisiekimo sistemą, transporto statinius automobilių keliuose, gatvėse ir geležinkeliuose, šių statinių derinimą prie kraštovaizdžio, parenkant tinkamus techninius parametrus, atsižvelgiant į saugaus eismo ir kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo bei priežiūros reikalavimus. Taip pat šioje programoje apžvelgiami gruntų stiprinimo, armavimo ir stabilizavimo sprendiniai, kurie gali būti naudojami kelių, gatvių, geležinkelių ir kitų transporto statinių konstrukcijų projektavime, pateikiami avarinių situacijų pavyzdžiai su jų išaiškinimu ir priežasčių nustatymu. Reikalavimai kelių, gatvių, geležinkelių, oro uostų, vandens uostų ir kitų transporto statinių projektavimui ir statybai, aplinkos apsaugai ir infrastruktūros sistemos darnai Lietuvoje vis atnaujinami. Atsižvelgiant į tai, visiems dirbantiems susisiekimo komunikacijų srityje yra svarbu nuolat atnaujinti žinias. Programoje analizuojami esminiai susisiekimo komunikacijų planavimo, projektavimo, statybos ir statybos techninės priežiūros aspektai, aptariamos aktualios susisiekimo tendencijos, nagrinėjamos tradicinės ir inovatyvios priemonės bei būdai.

III SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMŲ TURINYS

 

 1. Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dėstomos temos pateikiamos lentelėje:
Eil. Nr. Kvalifikacijos tobulinimo temos pavadinimas Kvalifikacijos tobulinimo būdas (forma) Vadovų pareigos Mokymo trukmė, val.
1.

 

 

 

 

KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA IR TVARKYMAS PLANUOJANT, PROJEKTUOJANT, TIESIANT IR REKONSTRUOJANT KELIUS:

 

 

Kraštovaizdžio teisinis reguliavimas ir apsaugos principai;

Kelių, jų elementų bei kelio statinių derinimas prie kraštovaizdžio;

Kelių kraštovaizdžio apsauga saugomose teritorijose;

Aplinkosauginės priemonės;

Kelio juostos želdinimas;

Kraštovaizdžio apsauga statybų metu.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
2. KELIŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS:

 

 

Kelių remonto ir rekonstrukcijos darbų planavimas;

Kelių remonto ir rekonstrukcijos darbų  organizavimas;

Esamų ir tiesiamų kelių būklės nustatymas;

Kelių tyrimo darbai.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
3. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ
3D GRAFINIS INFORMACINIS MODELIS IR BIM,  PROJEKTUOJANT IR STATANT KELIUS, GATVES IR GELEŽINKELIUS: 

 

BIM (Building Information Modelling) sistemos sandara, sudedamosios dalys;

Tarptautiniai standartai statinio informacinio modelio ir procesų valdymui;

3D (three-dimensional) grafinis informacinis modelis;

Modelio grafinė informacija ir kiti duomenys, jų apjungimas;

Integracijos lygiai ir metodai;

Technologijos.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO SISTEMA IR JOS TAIKYMAS:

 

 

Teritorijų planavimo sistema;

Planavimo lygiai;

Teritorijų planavimo dokumentų sudėtis, jų tarpusavio sąryšis;

Informacinės duomenų bazės.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
5. MIESTŲ SUSISIEKIMO SISTEMOS PLANAVIMAS SIEKIANT DARNUMO:

 

 

Susisekimo sistemos elementai;

Miesto ir užmiesčio susisiekimo sistemos planavimo ypatumai;

Darnaus judumo planavimo principai.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
6. GELEŽINKELIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO IR REMONTO NORMINIAI DOKUMENTAI (1435 MM VEŽĖ, 1520 MM VĖŽĖ), YPATUMAI IR NAUJOVĖS:

 

 

Teisinė bazė, reglamentuojanti geležinkelio kelio projektavimą, tiesimą, eksploatavimą, priežiūrą ir remontą;

Geležinkelio kelio statybos rūšys ir projekto sudėtis;

Statinio projekto žiniaraščiai ir statybos kaina;

Geležinkelio kelių projektavimo, tiesimo ir remonto aspektai, ypatumai ir naujovės.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
7. AERODROMŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

 

 

Oro uostai, aerodromai;

Oro uostų planavimas, oro transporto reglamentavimas;

Kilimo ir tūpimo takai, riedėjimo takai;

Lėktuvų stovėjimo vietos;

Aerodromų dangos;

Aerodromo dangų ženklinimas.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3

 

 

 

8. POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANTYS STATINIAI IR PRIEMONĖS KELIUOSE:

 

 

Eismo įvykiai su laukiniais gyvūnais;

Apsaugos būdai ir priemonės;

Kelio plano sprendiniai ir esamų transporto priemonių pritaikymas;

Priemonių palyginimas ir efektyvumas.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
9. TRIUKŠMĄ MAŽINANČIOS UŽTVAROS KELIUOSE:

 

 

Triukšmo šaltiniai;

Leistini triukšmo lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje;

Triukšmo mažinimo prevencija, būdai ir priemonės;

Triukšmo mažinimo įrenginių tipai ir pavyzdžiai;

Triukšmo užtvarų bendrosios projektavimo ir įrengimo rekomendacijos;

Reikalavimai triukšmą mažinančioms priemonėms ir jų nauda.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
10. GEOTECHNINIŲ KONSTRUKCIJŲ APŽVALGA, SPRENDINIAI IR ATVEJŲ ANALIZĖ:

 

 

Gruntų stiprinimo, armavimo ir stabilizavimo apžvalga;

Geotechniniai sprendiniai kelių ir geležinkelių konstrukcijose;

Geotechninių avarinių situacijų susidarymo priežastys.

Seminaras YSPV

 

 

YSPDV

YSPVPV

YSPDVPV

YSSV

YSSTPV

SPEV

SPDEV

SEV

SDEV

NSPV

NSPDV

NSPVPV

NSPDVPV

NSSV

NSSTPV

3
      Iš viso: 30

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

 1. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:
  • Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;
  • Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“;
  • Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.02.01:2017);
  • statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.03:2017);
  • statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017);
  • statybos techniniu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.06.01:2016);
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 231 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-38 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-101 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“.;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-152 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;
  • statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo“;
  • Lietuvos higienos normomis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09“ patvirtinimo“;
  • Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“;
  • Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  • Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;
  • Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;
  • Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 „Dėl Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklėmis BT ITK 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“;
  • Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-499 „Dėl Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 07 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 07, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašu TRA BITUMAS 08/14, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašu TRA BE 08/15, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-24 „Dėl Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA APM 10, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150 „Dėl Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA APM 10 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniais nurodymais MN SSN 15, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V(E)-5 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 71 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 patvirtinimo“;
  • Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA08 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“;
  • Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklėmis ĮT DBH 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklių ĮT DBH 12 patvirtinimo“;
  • Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis T TU 15, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 įsakymu Nr. V(E)-18 „Dėl Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių T TU 15 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašu TRA SS 15, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6 „Dėl Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 07, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašu TRA NAG 09, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašo TRA NAG 09 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 patvirtinimo“;
  • Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 patvirtinimo“;
  • Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121 „Dėl Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 patvirtinimo“;
  • Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 patvirtinimo“;
  • Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniais nurodymais MN ŽSP 12, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-106 „Dėl Žiedinių sankryžų projektavimo metodinių nurodymų MN ŽSP 12 patvirtinimo“;
  • Lietuvos standartu LST EN 206:2013+A1:2017 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011/P:2011 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1991-1-3:2004/A1:2015 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1991-2:2004/NA:2012 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2016 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1992-1-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1992-2:2006/P:2011 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1993-1-1:2005/A1:2014 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1993-1-3:2007/NA:2011 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1993-1-4:2007/A1:2016 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1993-1-5:2007/A1:2017 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1993-1-6:2007/A1:2017 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-6 dalis. Kevalinių konstrukcijų stipris ir stabilumas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1994-1-1:2005/NA:2010 „Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1994-1-2:2006/A1:2014 „Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1994-2:2006/NA:2011 „Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Bendrosios ir tiltų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 „Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1995-1-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios nuostatos. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1995-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1996-1-1:2005+A1:2013/NA:2013 „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1996-1-2:2005/NA:2011/P:2011 „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1996-2:2006/NA:2010 „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Projektavimo prielaidos, medžiagų parinkimas ir mūro darbų atlikimas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1997-1:2005/A1:2014 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1997-2:2007/AC:2010 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1998-1:2005/A1:2013 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės, seisminiai poveikiai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1998-2:2006/A2:2011 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1998-5:2005/NA:2010 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Pamatai, atraminės konstrukcijos ir geotechniniai aspektai“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1999-1-1:2007/A2:2014 „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios konstrukcijų taisyklės“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1999-1-2:2007/NA:2011 „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;
  • Lietuvos standartu LST EN 1999-1-3:2007/A1:2011 „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Nuovargiui jautrios konstrukcijos“.
  • Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. Richtlinien für die Anlage von Autobahnen RAA. Köln, 2008;
  • Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL. Köln, 2012;
  • Kavaliauskas P. Kraštovaizdžio samprata ir planavimas. Vilnius: VU leidykla, 2011;
  • Bridge Aesthetics. Design guideline to improve the appearance of bridges in NSW. Authority of New South Wales, Australia. Centre for urban Design, Australia: July 2012;
  • Transport and Main Roads. Road Landscape Manual. 2013. 415 p.;
  • Samuchovienė Ona; Nemaniūtė-Gužienė Jolanta; Godienė Giedrė; Braga Aivaras; Matijošaitienė Irina; Vitkienė, Jūratė; Kamičaitytė-Virbašienė Jūratė; Nemaniūtė-Gužienė Jolanta; Bugenienė Sigita; Radvilavičius Rokas. Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams. ISSN 9789955371625, 2013. 136 p.;
  • Brocklebank, P. 2014. Private Sector Involvement in Road Financing. Washington DC: The World Bank Group. 111 p.;
  • Chasey, A.; Maddex, W.; Bansal, A. 2012. Comparison of Public-Private Partnerships and Traditional Procurement Methods in North American Highway Construction, Transportation Research Record 2268: 26−32. https://doi.org/10.3141/2268-04;
  • KPV PN-14 Kelių priežiūros vadovas I dalis „Automobilių kelių priežiūros normatyvai;
  • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. 2002−2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros plėtros programa. LAKD 2001;
  • Pakkala, P.A.; Martin de Jong, W.; Äijö, J. 2007. International Overniew of Innovative Contracting Practices for Roads. 78 p.;
  • Pakkala, P; 2011, Improving productivity using Procurement methods – an international comparison concerning roads. 95 p.;
  • Puodžiukas, D. Žilionienė; 2016. Automobilių kelių periodinės priežiūros ilgalaikių sutarčių, paremtų eksploatacinėmis charakteristikomis, taikymo Lietuvos valstybinės reikšmės keliams teisinių, ekonominių ir techninių galimybių tyrimai ir rekomendacijų pateikimas. VGTU, Kelių tyrimo institutas, 204 p.;
  • Donath D., Loemker T. M., Richter K. Presented in 3D. Civil Engineering, 1989, Vol 59, No 6, P. 48-50;
  • Goldberg H.E. The Building Information Model. CADalyst, 2004, Vol 21, No 11, P. 56-59;
  • HANG-WAI L., HON-YUEN T. Object-oriented analysis and design of computer aided process planning systems. International journal computer integrated manufacturing, 2000, Vol 13, No 1, P. 40-49;
  • Hoekstra J. Big Buzz for BIM. Architecture, 2003, Vol 92, No 7, P. 79-82;
  • Jaškauskas V., Ulozas P. Pastato informacinio modelio taikymo poreikio statyboje analizė. Vilnius 2011;
  • Phair M. Unraveling the mystery of 3-D modeling. Building Design & Construction, 2002, Vol 43, No 11, P. 11-12;
  • Popovas V., Ustinovčius L., Mikalauskas S. Technique for computer aided evaluation of economic indicators of a construction project. The 8th International Conference „Modern building materials, structures and techniques”- Selected papers (May 19-21, Vilnius, VGTU), 2004, P. 242-248;
  • Sanders K. Why building information modeling isn’t working … yet. Architectural Record, 2004, Vol 192, No 9, P. 181;
  • Succar, B. Building information modelling framework: a research and delivery foundation for industry stakeholders. Automation in Construction, 2008, 357–75;
  • Slinn M., Matthews P., Guest P. Traffic Engineering Design, Second Edition: Principles and Practice. Amsterdam: Butterworth – Heinemann, 2005, 232 p.;
  • Jurgis Zagorskas. Darnioji urbanistika. Vilnius, Technika. 2018;
  • Juškevičius, M. Burinskienė, G.M. Paliulis, K. Gaučė. Urbanistika: procesai, problemos, planavimas, plėtra. Vilnius, Technika. 2013;
  • Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės 15/LG. 2004. LR susisiekimo ministerija. Vilnius. 71 p.;
  • И.И. Кантор. Изыскания и проектирование железных дорог. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 288 с.;
  • AERODROMES Annex 14 to the convention on internacional civil aviation;
  • DOC 9157 Aerodrome design manual. Part 1. – Runways. Part 2. – Taxiways, Aprons and Holding Bays. Part 3. – Pavements;
  • Civil Engineering Handbook. Airport Planning and Design. Electronic edition. 2003. 76 p.;
  • Kazda A., Caves R.E. Airport design and operation. 2008 m.- 522 p.;
  • Griffiths G., Thom N. Concrete pavement design guidance notes. 2007 m.-168 p.;
  • Habitat fragmentation due to transportation infrastructure. Wildlife and Traffic, European handbook for identity conflicts and designing solutions. COST 341;
  • Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements – EBGEO, Second Edition;
  • BS 8006-1:2010+A1:2016 Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills.

 

 

V SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO ORGANIZACIJA

 

 1. Kvalifikacijos tobulinimo mokymus organizacija asociacija „Lietuvos keliai“ (toliau – Asociacija). Registruotas buveinės adresas: Konarskio g. 25, LT-03123 Vilnius.
 2. Asociacija turi ilgametę susisiekimo komunikacijoms ir jų statiniams normatyvinių dokumentų kūrimo ir seminarų vedimo patirtį. Jos veikla susijusi su kelių ir gatvių tiesimu, tiltų statyba, projektavimu, remontu. Greta kelių tiesimo darbų asociacijos nariai atlieka oro uostų, jūros ir upių uostų, geležinkelio infrastruktūros rekonstrukcijos darbus; transporto infrastruktūros, kelių tinklo plėtros, kelių tiesimo medžiagų ir kelių bei transporto statinių mokslo tyrimus, rengia automobilių kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros normatyvinius dokumentus.

 

 

VI SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIEMONĖS IR INFRASTRUKTŪRA

 

 1. Mokymus Asociacija rengia nuomojamose patalpose. Patalpas seminarams parenka pagal klausytojų skaičių. Patalpose yra projektorius, kompiuteriai, rašymo lentos su popieriumi arba magnetinės lentos ir kt. mokymui reikalingos priemonės (prieiga prie belaidžio interneto, kopijavimo ir spausdinimo įrenginiai).

 

 

VII SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PERSONALAS

 

 1. Pagal susitarimą tarp Asociacijos ir VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VGTU) mokymus praveda VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedros (toliau VGTU APF Kelių katedra) dėstytojai.
 2. Mokymo personalą sudaro kvalifikuoti dėstytojai: profesoriai, docentai, lektoriai, inžinieriai. Visi dėstytojai turi ne mažesnę kaip 5 metų dėstymo patirtį ir atitinka kvalifikaciniams tobulinimo mokymams keliamus reikalavimus nurodytus STR 1.02.01:2017 (31.4 papunktyje). Didžioji dalis dėstytojų turi kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę vykdyti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas susisiekimo komunikacijų srityje.
 3. Specialistų, vedančių kvalifikacijos tobulinimo mokymus, sąrašas pateikiamas lentelėje:
Eil. Nr. Dėstytojo vardas ir pavardė Išsilavinimas, pedagoginis vardas, mokslinis laipsnis SPSC išduoto kvalifikacijos atestato numeris/darbo patirtis Darbo patirtis susisiekimo komunikacijų srityje, metais
1. Marija Burinskienė Profesorė,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktarė

Nr.2494

 

 

Nr. 0090

41
2. Alfredas Laurinavičius Profesorius,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktaras

Nr. 18124

 

 

Nr. 21610

Nr. 4619

38
3. Virgaudas Puodžiukas Docentas,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktaras

40
4. Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė Docentė,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktarė

Nr.17692 16
5. Jūratė Ryliškė Lektorė,

 

 

Statybos inžinerijos magistrė

Nr. 25343

 

 

Nr. 31380

15
6. Lina Juknevičiūtė-Žilinskienė Docentė,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktarė

16
7. Lina Bertulienė Docentė,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktarė

16
8. Svetlana Daškevič Lektorė,

 

 

Statybos inžinerijos magistrė

Nr. 14603

 

 

Nr. 15179

Nr. 25011

20
9. Jurgis Zagorskas Lektorius,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktaras

Nr. 1251 15
10. Šarūnas Skuodis Docentas,

 

 

Statybos inžinerijos mokslo krypties daktaras

Nr. 38503 7

 

 

VIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMUS SKELBIMAS

 

 1. Informacija apie kvalifikacijos tobulinimo mokymus, o taip pat jų datas, vietą ir kita mokymams aktuali informacija, skelbiama Asociacijos tinklapyje: lietuvoskeliai.lt .

 

 

 

 

 

IX SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

 1. Įgytos žinios tikrinamos sprendžiant dešimties klausimų testą. Teisingai atsakęs į septynis testo klausimus Vadovas laikomas sėkmingai patobulinusiu savo profesinę kvalifikaciją ir jam išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimo pavyzdys pateiktas Programos priede.
 2. Asociacija registruoja: Pažymėjimo numerį, išdavimo datą, asmens, gavusio Pažymėjimą, vardą ir pavardę, programos žymenį, temų pavadinimus ir mokymo trukmę.
 3. Informacija apie išduotus Pažymėjimus saugoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos

2019 m.                                              d. raštu Nr.

 

 

 

ĮVERTINTA

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro

2019 m.                                              d. raštu Nr.

Norite paklausti ar pasiteirauti

Kontaktai
Kontaktai

Jeigu turite klausimų ar norite pasiteirauti dėl konkrečių atestacijos ar kvalifikacijos kėlimo kursų galite susisiekti su asociacija

Telefonas
+370 694 76579

El.paštas
asociacija@lietuvoskeliai.lt