NARIAMS

Atestacija

  LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. RUGSĖJO 11 D.

ĮSAKYMO NR. D1-729 „DĖL ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. liepos 10 d. Nr. D1-413

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. D1-729 „Dėl asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

  „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS

PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdamas į statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017

„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo, 30 punktą, t v i r t i n u pridedamą asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių

sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-010-19-LK.

 

Aplinkos ministras                                                                    Kęstutis Mažeika PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.D1-841 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1- 413 redakcija)

ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-010-19-LK

 

I                 SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                   Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo, neypatingojo statinio projekto vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vadovo, neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, neypatingojo statinio statybos vadovo, neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2.                   Programos tikslas: patikrinti ir įvertinti statybos inžinierių, siekiančių teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Pareiškėjų) pareigas, profesines žinias. Pagal šią Programą vertinami Pareiškėjai turi atitikti išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikacinius reikalavimus.

3.                   Programos paskirtis: pagal Programą tikrinamos ir vertinamos profesinės žinios Pareiškėjų, siekiančių teisę eiti šias pareigas:

3.1.              ypatingojo statinio projekto vadovo (toliau – YSPV), ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPVPV), ypatingojo statinio statybos vadovo (toliau – YSSV), ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – YSSTPV); statinių grupėse: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai);

3.2.              ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – YSPDV), ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPDVPV); statinių grupėse: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai); projekto dalyse: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

3.3.              statinio projekto ekspertizės vadovo (toliau – SPEV), statinio ekspertizės vadovo (toliau

– SEV) statinių grupėse: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai);

3.4. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV), statinio dalies ekspertizės vadovo (toliau – SDEV); statinių grupėse: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai); ekspertizės projekto dalyse: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; statinio dalies ekspertizės darbo srityje: konstrukcijų;

3.5. neypatingojo statinio projekto vadovo (toliau – NSPV), neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPVPV), neypatingojo statinio statybos vadovo (toliau – NSSV), neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – NSSTPV);

3.6. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – NSPDV), neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPDVPV); projekto dalyse: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

3.7. pagal šią Programą vertinami Pareiškėjai:

3.7.1. atitinkantys STR 1.02.01:2017 [6.12] nustatytus išsilavinimo bei profesinės patirties reikalavimus;

3.7.2. įgiję šiame Programos papunktyje pateiktoje lentelėje nurodytą išsilavinimą arba išklausę ne mažesnės nei lentelėje nurodytos apimties studijų programos dalykus:

Siekiamų įgyti pareigų pavadinimas

Įgytas išsilavinimas

Išklausyto studijų programos dalyko

Pavadinimas

Minimali apimtis,

ECTS

kreditais1

YSPV, YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV, SPEV,

SPDEV, SEV,

SDEV

Ne mažesnis kaip universitetinis magistro ir bakalauro kvalifikacinis laipsnis statybos inžinerijos studijų kryptyje, kelių, geležinkelių ir miestų inžinerijos

specializacijoje arba kelių saugumo inžinerijos studijų šakoje.

Statybinė ir medžiagų mechanika

12

Kelių, geležinkelių, gatvių ir transporto statinių (metalinių, gelžbetoninių tiltų, ir kt.) projektavimas

36

Statinių modeliavimas ir kompiuterinis projektavimas

15

Inžinerinė geologija, hidrologija, gruntų mechanika, hidraulika ir geodezija

18

Kelių, geležinkelių, gatvių ir kitų

transporto statinių  tyrinėjimas ir bandymai

12

YSSV, YSSTPV, NSPV, NSPDV

Ne mažesnis kaip universitetinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis statybos inžinerijos, kelių, geležinkelių ir miestų inžinerijos studijų šakoje.

 

Statybinė ir medžiagų mechanika

12

Kelių, geležinkelių, gatvių ir transporto statinių (metalinių,

gelžbetoninių tiltų, ir kt.) projektavimas, konstravimas

27

Statinių modeliavimas ir kompiuterinis projektavimas

9

Inžinerinė geologija, hidrologija, gruntų mechanika, hidraulika ir geodezija

18

NSPVPV,

NSPDVPV,

NSSV, NSSTPV

Universitetinio bakalauro arba ne mažesnis kaip profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis statybos inžinerijos, kelių, geležinkelių ir miestų inžinerijos studijų šakoje.

Mechanika ir medžiagotyra

12

Kelių, geležinkelių, gatvių ir transporto statinių (metalinių,

gelžbetoninių tiltų, ir kt.) projektavimas, konstravimas

21

Statinių modeliavimas ir kompiuterinis projektavimas

6

 

Siekiamų įgyti pareigų pavadinimas

Įgytas išsilavinimas

 

Išklausyto studijų programos dalyko

Pavadinimas

Minimali apimtis,

ECTS

kreditais1

Inžinerinė geologija ir geodezija

10

1 – ECTC kreditas – studijų apimties vienetas, kuriuo matuojamas studijų (studento darbo) laikas, reikalingas studijų rezultatams pasiekti. ECTC kreditai nurodomi aukštojo mokslo diplomo priedėlyje.

 

 

II              SKYRIUS PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią Programą asociacija „Lietuvos keliai“ (toliau – Asociacija) vertina Pareiškėjų, siekiančių teisės eiti Programos 3.1 – 3.6 papunkčiuose nurodytas pareigas, profesines žinias. Programa apima visas sritis, susijusias su susisiekimo komunikacijomis (keliais, gatvėmis, geležinkelio keliais, oro uosto statiniais, vandens uostų statiniais, kitais transporto statiniais). Pagal šią Programą vertinami Pareiškėjai turi atitikti išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikacinius reikalavimus.

 

III            SKYRIUS PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

5. Profesinių žinių vertinimo egzamino temos pateikiamos lentelėje:

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

1.

STATINIO PROJEKTAVIMAS

 

1.1. 1.2.

1.3. 1.4.

1.5.

 

1.6.

1.7.

 

1.8.

1.9.

1.10.

 

 

1.11.

projekto rengimo tvarka; projekto rengimo etapai; projekto rengėjai, vadovavimas projektui; projekto sudedamosios dalys;

 

projekto      pasirašymas,    įforminimas,    komplektavimas,     atidavimas

statytojui, projekto keitimai, projektų originalų saugojimas; projekto tvirtinimo tvarka;

visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus; projekto vadovo pareigos ir teisės; projekto dalies vadovo pareigos ir teisės;

techninio projekto sudedamosios dalys (konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo,         statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo); skaitmeninis statinio modelis (BIM).

YSPV,

YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV,

SPEV,

SPDEV,

NSPV,

NSPVPV,

NSPDVPV

2.

AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMAS

 

2.1.

2.2. 2.3.

2.4. 2.5.

2.6.

2.7.

kelių skirstymas pagal reikšmę ir nuosavybės formą, klasifikacija; kelio juosta ir kelio apsaugos zona; teisė naudotis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais; saugių eismo sąlygų užtikrinimas keliuose; projektinio ir perspektyvinio eismo intensyvumo nustatymas; projektinės apkrovos taikomos tiesiant ir rekonstruojant kelius; normatyvinis kelio juostos plotis pagal atskiras kelių kategorijas;

YSPV,

YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV,

SPEV,

SPDEV,

SDEV,

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

2.8.

2.9.

2.10.

2.11. 2.12.

2.13.

 

2.14. 2.15.

2.16. 2.17.

2.18.

 

2.19.

2.20.

 

2.21.

2.22.

 

 

2.23.

2.24. 2.25.

2.26.

2.27.

 

2.28.

 

2.29.

2.30.

2.31.

kelio plano ir išilginio profilio projektavimo principai naujomis sąlygomis;

kelių skersinio profilio projektavimo principai; pagrindinės matomumo rūšys ir jo užtikrinimas; žemės sankasos įrengimo reikalavimai;

žemės sankasos tipinių ir individualių projektinių sprendinių taikymo atvejai; žemės sankasos viršaus gerinimo  ir stabilizavimo metodai;  žemės sankasos šlaitų tvirtinimo būdai; vandens nuleidimo nuo žemės sankasos būdai;

dangos konstrukcijos parinkimo kriterijai ir projektavimas; apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio parinkimas ir jam keliami reikalavimai;

žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos; stabilizuotų ir sucementuotų pagrindo sluoksnių taikymas ir jiems keliami reikalavimai; standartizuotų dangų konstrukcijų parinkimo kriterijai; automobilių kelių dangos konstrukcijos projektavimas;

sankryžų lėtėjimo ir greitėjimo juostų ilgiai, skiriamųjų salelių paskirtis ir jų formų parinkimo principai;

žiedinių sankryžų tipai, taikymo atvejai, jų privalumai ir trūkumai; pagrindiniai vieno lygio žiedinių sankryžų elementai; matomumo užtikrinimas vieno lygio sankryžose;

pagrindinės skirtingų lygių sankryžų formos, jų privalumai ir trūkumai; skirtingų lygių sankryžų jungiamųjų kelių išilginių ir skersinių profilių projektavimo principai;

automobilių kelių sankirtų su geležinkeliais rengimo skirtinguose lygiuose atvejai; kelių apsauginių atitvarų projektavimo principai; inžinerinės greičio mažinimo priemonės; svarbiausi aplinkosaugos reikalavimai tiesiant ir rekonstruojant kelius.

SEV,

NSPV,

NSPVPV,

NSPDVPV

3.

TRANSPORTO STATINIŲ PROJEKTAVIMAS

 

3.1.

 

3.2.

 

 

3.3.

3.4. 3.5.

3.6.

3.7.

 

 

3.8. 3.9.

3.10.

3.11.

svarbiausieji tiltų elementai ir klasifikacija. Skirtingų tiltų tipų panaudojimo sritys;

tilto komplekso projektavimas: projektavimo etapai, tilto vietos ir trasos parinkimas, tilto ir vandens pralaidos angos nustatymo principai, vandens tėkmės reguliavimo statiniai;

vietovės topografiniai, hidrologiniai ir inžineriniai geologiniai tyrimai; tiltų ir tunelių gabaritai;

tiltų paklotas, deformaciniai pjūviai; vandens nuvedimo sistemos;

automobilių, geležinkelio ir pėsčiųjų tiltus veikiančios apkrovos ir modeliai reglamentuojami LST-EN 1991-2 (Eurokodas 1) (nuolatinių, transporto,  temperatūrinių, vėjo ir kt. kintamų poveikių modeliai); tiltų perdangų skaičiavimo principai; tiltų atramų  ir jų pamatų skaičiavimo principai; perdangų atraminiai guoliai ir lankstai; atraminės sienos ir krantinės.

YSPV,

YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV, SPEV,

SPDEV,

SDEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV,

NSPDVPV

4.

GELEŽINKELIO KELIO PROJEKTAVIMAS

 

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

4.1.

4.2. 4.3.

4.4. 4.5.

4.6. 4.7.

4.8.

4.9.

geležinkelio linijos išilginio profilio  ir plano elementai; geležinkelio linijos skersinio profilio elementai;

geležinkelio linijos plano, išilginio profilio elementų derinimas; geležinkelio linijos parametrų įtaka traukai; traukos skaičiuotės principai;

geležinkelio viršutinės konstrukcijos projektavimas; bebalastis geležinkelis; besandūris geležinkelis; geležinkelio pervažos.

YSPV,

YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV,

SPEV,

SPDEV,

SDEV, SEV

5.

ORO UOSTO STATINIŲ PROJEKTAVIMAS

 

5.1.

5.2. 5.3.

5.4. 5.5.

5.6.

5.7.

peronų matmenys;

kilimo tūpimo takų  laidumo ir ilgio  nustatymas; skrydžių juostų skaičiaus ir krypties nustatymas;

riedėjimo takų skaičiaus ir geometrinių  parametrų nustatymas; vertikalusis planavimas; lėktuvo poveikis dangai; dangų konstrukcijų projektavimas.

YSPV,

YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV,

SPEV, SPDEV,

SDEV, SEV

6.

PROJEKTO STATYBOS SKAIČIUOJAMOS KAINOS NUSTATYMAS

 

6.1.

6.2.

 

6.3.

6.4.

6.5.

statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindai;

projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimo būdai;

statybos darbų kaina – sudėtinė rangos darbų sutarties dalis; projektinės dokumentacijos ekonominio vertinimo kriterijai; detaliosios ir apytikrės statybos sąmatos sudarymo atvejai.

YSPV, YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV,

SPEV,

SPDEV,

NSPV,

NSPVPV,

NSPDVPV

7.

PROJEKTO PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALYS

 

7.1. 7.2.

7.3. 7.4.

 

7.5.

7.6.

 

7.7. 7.8.

 

7.9.

 

7.10.

 

7.11.

statybos organizavimo projekto dalies sudėtis ir sprendžiami klausimai; statybos vykdymo etapai;

 

statybos paruošiamojo periodo etape atliekami darbai;

strėlinių mechanizmų pastatymo ir darbo sąlygos šalia veikiančių

elektros linijų;

galimi gruntinio vandens lygio pažeminimo būdai;

esamų statinių ir inžinerinių tinklų išsaugojimo būdai, vykdant šalia jų žemės darbus;

inžinerinių tinklų tiesimo per esamą  kelią, gatvę racionalūs būdai; laikinų pastatų statybos laikotarpiui paskirtis. Dažniausiai įrengiami laikini inžineriniai tinklai statybos laikotarpiui;

statybos         organizavimo ypatumai,        vykdant           statybą           užstatytoje teritorijoje, miestuose;

žemės ir sklypo ribų statybos laikotarpiui laikino naudojimo galimybės ir tvarka; želdinių išsaugojimo statybos aikštelėje būdai.

YSPV,

YSPDV,

YSPVPV,

YSPDVPV,

SPEV,

SPDEV,

NSPV,

NSPVPV,

NSPDVPV

 

8.

VADOVAVIMAS KELIŲ IR GATVIŲ TIESYBOS DARBAMS

 

8.1.

 

8.2.

 

reikalavimai žemės sankasos          įrengimui        (parametrai,           leistinieji nuokrypiai);

technologiniai reikalavimai rengiant žemės sankasą (kelio juostos paruošimas pašalinant dirvožemį, kelmus ir kt., pagrindo po būsima

YSSV,

YSSTPV,

SDEV,

SEV,

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

 

 

8.3.

 

 

 

8.4.

 

 

8.5.

 

8.6.

8.7.

 

8.8.

8.9.

žemės sankasa sutankinimas, netinkamo grunto iškasose pašalinimas, vandens nuleidimas, žemės sankasos įrengimo būdai, grunto

 

sutankinimo kontrolė);

žemės sankasos stabilumo užtikrinimas (grunto parinkimas, jo racionalus   paskirstymas sankasoje, stiprinimas rišikliais, armavimas, apsauga nuo vandens ir šalčio poveikio, tinkamas sutankinimas ir sutankinimo vienodumas); gruntų deformacijos modulio keitimasis nuo vandens kiekio ir tankio; gruntų tankinimas, tankinimui naudojamos priemonės; sutankinimo rodiklis, jo apskaičiavimas;

bandomasis grunto tankinimas; parametrai nustatomi bandomuoju tankinimu;

geosintetinių gaminių panaudojimas žemės sankasai įrengti;

pamatų duobių, vandens pralaidų ir tranšėjų kasimas; tranšėjų, įrengus pralaidas ar vamzdynus, užpylimas, grunto sutankinimas; žemės sankasos šlaitų stiprinimas;

gilusis ir šlaitų drenažai, jų įrengimas, drenažui naudojamos medžiagos.

NSSV,

NSSTPV

 

9.

VADOVAVIMAS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS PAGRINDO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO DARBAMS

 

9.1.

 

9.2.

9.3. 9.4.

9.5.

 

9.6. 9.7.

9.8.

9.9.

reikalavimai pagrindo sluoksnių įrengimui (parametrai, leistinieji nuokrypiai);

apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas;

medžiagos,    naudojamos     apsauginių       šalčiui atsparių           sluoksnių įrengimui;

pagrindo sluoksnių iš žvyro ir/arba skaldos įrengimas;

pagrindo sluoksnių be rišiklių nesurištų mineralinių medžiagų tankinimas, įrengimo kokybės kontrolė;

hidrauliniais rišikliais sucementuotų pagrindo sluoksnių įrengimas; stabilizuotų pagrindo sluoksnių įrengimas; pagrindo sluoksnių iš asfalto mišinio įrengimas;

pagrindo sluoksniai iš betono, medžiagos betonui ir šių sluoksnių įrengimas.

YSSV,

YSSTPV,

SDEV,

SEV,

NSSV,

NSSTPV

 

 

10.

VADOVAVIMAS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGŲ ĮRENGIMO DARBAMS

 

10.1.

 

 

10.2.

10.3.

10.4.

 

10.5.

 

10.6.

 

10.7.

 

10.8.

taikytinos priemonės, kai dangos konstrukcija rengiama ant supilto grunto, kurio paviršiuje deformacijos modulis Ev2 yra mažesnis kaip 45 MN/m2;

 

mažiausi sutankintų žvyro ir/arba skaldos pagrindų sluoksnių storiai; galimi mažiausi viršutinio asfalto dangos sluoksnio storiai;

organinės rišamosios medžiagos, naudojamos įrengiant dangos

paviršiaus apdarą; paviršiaus apdaro įrengimo pagrindiniai technologiniai procesai. Mineralinės medžiagos dangos konstrukcijos sluoksniams;

dangos sluoksnio be rišiklių (žvyro dangos) skersinis nuolydis, asfalto dangos skersinis nuolydis;

poringojo asfalto dangos sluoksnio įrengimas; mastikos asfalto dangos sluoksnio įrengimas; žvyro dangos įrengimas;

YSSV,

YSSTPV,

SDEV, SEV,

NSSV,

NSSTPV

 

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

10.9. 10.10.

betono dangų įrengimo technologija; dangų horizontalusis ženklinimas.

 

11.

VADOVAVIMAS KITŲ TRANSPORTO STATINIŲ: TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PĖSČIŲJŲ TILTŲ, TUNELIŲ STATYBOS DARBAMS

 

11.1. 11.2.

11.3. 11.4.

11.5. 11.6.

11.7. 11.8.

11.9.

gelžbetoninių tiltų statybos būdai ir ypatumai; tiltams taikomas betonas ir armatūra; plieninių  tiltų  ir jų perdangų įrengimas; tiltų atramų ir jų pamatų įrengimas; taurų konstrukcijos įrengimas; ramtų konstrukcijų įrengimas;

 

perdangų atraminių guolių ir lankstų įrengimas;

tiltų hidroizoliacijos įrengimas; atraminių sienų įrengimas.

YSSV,

YSSTPV,

SDEV,

SEV,

NSSV,

NSSTPV

 

12.

VADOVAVIMAS GELEŽINKELIO KELIO STATYBOS DARBAMS

 

12.1.

12.2. 12.3.

12.4. 12.5.

12.6.

12.7.

viršutinės geležinkelio konstrukcijos įrengimas; besandūrio geležinkelio įrengimas;

 

bėgių sandūros ir sandūrų tarpelių reguliavimas; bebalasčio kelio įrengimas; iešmų  sistemų įrengimas; stočių kelynų įrengimas; pervažų įrengimas.

YSSV,

YSSTPV,

SDEV,

SEV

 

13.

VADOVAVIMAS VANDENS UOSTŲ STATINIŲ STATYBOS DARBAMS

 

13.1. 13.2.

13.3. 13.4.

13.5. 13.6.

13.7.

povandeninis betonavimas; estakadinio tipo prieplaukų įrenginių statyba;

prieplaukos konstrukciniai įrenginiai statomi iš surenkamųjų masyvų; krantinių įrengimas;

jūros krantų įrengimų apsaugos būdai; krantų tvirtinimo įrengimai; nešmenų sulaikymo būdai.

YSSV,

YSSTPV,

SDEV,

SEV

 

14.

VADOVAVIMAS ORO UOSTO STATINIŲ STATYBOS DARBAMS

 

14.1.

14.2. 14.3.

14.4.

14.5.

aerodromo kilimo ir tūpimo takų įrengimas; riedėjimo takų įrengimas;

lėktuvo stovėjimo aikštelių įrengimas; peronų įrengimas; dangų horizontalusis ženklinimas.

YSSV,

YSSTPV,

SDEV, SEV

 

15.

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR STATINIO EKSPERTIZĖ

 

15.1. 15.2.

15.3. 15.4.

15.5. 15.6.

15.7. 15.8.

15.9.

statinio projekto ir statinio ekspertizė; statinio projekto ekspertizės privalomumas; statinio ekspertizės privalomumas; projekto ekspertizės sudėtis; projekto įvertinimas; statinio ekspertizės sudėtis; statinio techninės būklės įvertinimas; pakartotinė projekto ir statinio ekspertizė; projekto ekspertizės dalyviai;

SPEV, SPDEV

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

15.10.

15.11.

15.12.

 

15.13.

15.14.

statinio ekspertizės dalyviai; ekspertizės rangovai;

 

projekto ir statinio ekspertizės vadovai. projekto ir statinio ekspertizės trukmė; ataskaitos apie ekspertizės rangovų veiklą; statinio projekto specialioji ekspertizė.

 

 

IV            SKYRIUS TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

6.  Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1.                  Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

6.2.                  Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

6.3.                  Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu;

6.4.                  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;

6.5.                  Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu;

6.6.                  Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu;

6.7.                  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;

6.8.                  Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.9.                  Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.10.               Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“;

6.11.               Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d.

įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

6.12.               statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – STR

1.02.01:2017); 6.13. statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau –

STR 1.01.03:2017);

6.14. statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017);

6.15. statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.06.01:2016);

6.16. techniniu reglamentu TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3-263 „Dėl techninio reglamento TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ patvirtinimo“;

6.17. statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“;

6.18. statybos techniniu reglamentu STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 231 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo“;

6.19. statybos techniniu reglamentu STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintu

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“;

6.20. statybos techniniu reglamentu STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-38 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;

6.21. statybos techniniu reglamentu STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;

6.22. statybos techniniu reglamentu STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;

6.23. statybos techniniu reglamentu STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-101 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

6.24. statybos techniniu reglamentu STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-152 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“;

6.25. statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo“;

6.26. Lietuvos higienos normoma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“;

6.27. Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09“ patvirtinimo“;

6.28. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88

„Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“;

6.29. Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.30. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

6.31. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

6.32. Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 „Dėl Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 patvirtinimo“;

6.33. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER

12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“;

6.34. Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklėmis BT ITK 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“;

6.35. Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-499 „Dėl Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.36. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo“;

6.37. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 07, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“;

6.38. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašu TRA BITUMAS 08/14, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14 patvirtinimo“;

6.39. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašu TRA BE 08/15, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015

m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-24 „Dėl Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15 patvirtinimo“;

6.40. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“;

6.41. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA APM 10, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150 „Dėl Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA APM 10 patvirtinimo“;

6.42. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.43. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniais nurodymais MN SSN 15, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V(E)-5 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15 patvirtinimo“;

6.44. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 71 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 patvirtinimo“;

6.45. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo“;

6.46. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 patvirtinimo“;

6.47. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA08 patvirtinimo“;

6.48. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“;

6.49. Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklėmis ĮT DBH 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V114 „Dėl Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklių ĮT DBH 12 patvirtinimo“;

6.50. Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis T TU 15, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 įsakymu Nr. V(E)-18 „Dėl Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių T TU 15 patvirtinimo“;

6.51. Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašu TRA SS 15, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015

m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6 „Dėl Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 patvirtinimo“;

6.52. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 07, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07 patvirtinimo“;

6.53. Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašu TRA NAG 09, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašo TRA NAG 09 patvirtinimo“;

6.54. Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 patvirtinimo“;

6.55. Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14

patvirtinimo“;

6.56. Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121 „Dėl Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 patvirtinimo“;

6.57. Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 patvirtinimo“;

6.58. Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniais nurodymais MN ŽSP 12, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-106 „Dėl Žiedinių sankryžų projektavimo metodinių nurodymų MN ŽSP 12 patvirtinimo“;

           6.59.     Lietuvos    standartu    LST    EN 206:2013+A1:2017         „Betonas. Specifikacija,

eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“;

6.60. Lietuvos standartu LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

6.61. Lietuvos standartu LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011/P:2011 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“;

6.62. Lietuvos standartu LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“;

6.63. Lietuvos standartu LST EN 1991-1-3:2004/A1:2015 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos“;

6.64. Lietuvos standartu LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 „Eurokodas 1. Poveikiai

konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai“;

6.65. Lietuvos standartu LST EN 1991-2:2004/NA:2012 „Eurokodas 1. Poveikiai

konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos“;

6.66. Lietuvos standartu LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2016 „Eurokodas 2.

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;

6.67. Lietuvos standartu LST EN 1992-1-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;

6.68. Lietuvos standartu LST EN 1992-2:2006/P:2011 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių

konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės“;

6.69. Lietuvos standartu LST EN 1993-1-1:2005/A1:2014 „Eurokodas 3. Plieninių

konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;

6.70. Lietuvos standartu LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;

6.71. Lietuvos standartu LST EN 1993-1-3:2007/NA:2011 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės“;

6.72. Lietuvos standartu LST EN 1993-1-4:2007/A1:2016 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės“;

6.73. Lietuvos standartu LST EN 1993-1-5:2007/A1:2017 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai“;

6.74. Lietuvos standartu LST EN 1993-1-6:2007/A1:2017 „Eurokodas 3. Plieninių

konstrukcijų projektavimas. 1-6 dalis. Kevalinių konstrukcijų stipris ir stabilumas“;

6.75. Lietuvos standartu LST EN 1994-1-1:2005/NA:2010 „Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;

6.76. Lietuvos standartu LST EN 1994-1-2:2006/A1:2014 „Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;

6.77. Lietuvos standartu LST EN 1994-2:2006/NA:2011 „Eurokodas 4. Kompozitinių

plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Bendrosios ir tiltų taisyklės“;

6.78. Lietuvos standartu LST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 „Eurokodas 5. Medinių

konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. Bendrosios ir pastatų taisyklės“;

6.79. Lietuvos standartu LST EN 1995-1-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios nuostatos. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;

6.80. Lietuvos standartu LST EN 1995-2:2005/NA:2010 „Eurokodas 5. Medinių

konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai“;

6.81. Lietuvos standartu LST EN 1996-1-1:2005+A1:2013/NA:2013 „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės“;

6.82. Lietuvos standartu LST EN 1996-1-2:2005/NA:2011/P:2011 „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;

6.83. Lietuvos standartu LST EN 1996-2:2006/NA:2010 „Eurokodas 6. Mūrinių

konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Projektavimo prielaidos, medžiagų parinkimas ir mūro darbų atlikimas“;

6.84. Lietuvos standartu LST EN 1997-1:2005/A1:2014 „Eurokodas 7. Geotechninis

projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“;

6.85. Lietuvos standartu LST EN 1997-2:2007/AC:2010 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“;

6.86. Lietuvos standartu LST EN 1998-1:2005/A1:2013 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės, seisminiai poveikiai“;

6.87. Lietuvos standartu LST EN 1998-2:2006/A2:2011 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai“;

6.88. Lietuvos standartu LST EN 1998-5:2005/NA:2010 „Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Pamatai, atraminės konstrukcijos ir geotechniniai aspektai“;

6.89. Lietuvos standartu LST EN 1999-1-1:2007/A2:2014 „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios konstrukcijų taisyklės“;

6.90. Lietuvos standartu LST EN 1999-1-2:2007/NA:2011 „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;

6.91. Lietuvos standartu LST EN 1999-1-3:2007/A1:2011 „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Nuovargiui jautrios konstrukcijos“.

 

V SKYRIUS PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

7.                   Profesinį vertinimą atlieka Asociacija, buveinės adresas – S. Konarskio g. 25, LT-03123

Vilnius. Asociacija yra nepriklausomų, savanoriškų akcinių bendrovių, įmonių, mokslo bei projektavimo organizacijų sąjunga, vienijanti 26 narius. Jos veikla susijusi su kelių ir gatvių tiesimu, tiltų statyba, projektavimu, remontu. Asociacijoje suburtos didžiausios kelių tiesimo, tiltų statybos, specializuotų kelių darbų ir keliams reikalingų medžiagų ruošimo įmonės. Asociacijos nariai atlieka oro uostų, jūros ir upių uostų, geležinkelio infrastruktūros rekonstrukcijos darbus; transporto infrastruktūros, kelių tinklo plėtros, kelių tiesimo medžiagų ir kelių bei transporto statinių mokslo tyrimus, rengia automobilių kelių projektavimo, tiesimo ir priežiūros normatyvinius dokumentus. Asociacija atstovauja Lietuvos kelių tiesėjų interesus, sprendžia bendras gamybos įmonėms kylančias ekonomines bei juridines problemas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio giminingomis organizacijomis, dalyvauja ruošiant su kelių tiesimo verslu susijusius juridinius aktus bei reglamentus, ieško rinkų šalyje ir užsienyje.

Asociacijai priklausančios bendrovės ir organizacijos siekia aukščiausios darbų kokybės ir diegia naujausias pasaulinės praktikos technologijas. Asociacija ir jos nariai yra kelių tiesimo srities lyderiai Lietuvoje. Asociacija turi ilgametę patirtį rengiant ir organizuojant mokymus ir profesinių žinių vertinimą.

8.                   Pagal susitarimą su VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetu profesinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas Aplinkos inžinerijos fakulteto rūmuose (Saulėtekio al. 11, LT10223 Vilnius).  9. Patalpos mokymui ir egzaminų pravedimui parenkamos pagal klausytojų skaičių. Patalpose yra projektorius, kompiuteriai, rašymo lentos su popieriumi arba magnetinės lentos ir kitos mokymui reikalingos priemonės (prieiga prie belaidžio interneto, kopijavimo ir spausdinimo įrenginiai). Patalpos atitinka mokymui ir egzaminų pravedimui keliamus reikalavimus ir turi būtinas technines priemones.

 

VI            SKYRIUS PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

10.                Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) vykdomas raštu ant žymėtų lapų.

11.                Egzamino tvarka:

11.1.           Egzamino bilietų klausimus, vadovaujantis šia Programa, rengia Asociacijos patvirtinta Profesinių žinių vertinimo komisija. Egzamino klausimai iš anksto neskelbiami;

11.2.           Egzamino trukmė – 1,5 val. (nepriklausomai nuo siekiamų įgyti pareigų ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytų statinių grupių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra, užrašais ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

11.3.           atsakymai į atskirus Egzamino klausimus vertinami procentais;

11.4.           kiekvienam Pareiškėjui pateikiami atskiri bilietai, atsižvelgiant į siekiamas įgyti pareigas ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytas statinių grupes;

11.5.           Pareiškėjui pagal siekiamas įgyti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ir pagal statinių grupes parengiami klausimai (priklausomai nuo statinių grupių skaičiaus) nuo 5 iki 7. Esant penkiems klausimams didžiausia vieno atsakymo vertė – 20 %, esant šešiems klausimams didžiausia vieno atsakymo vertė – 16,6 %, esant septyniems klausimams didžiausia vieno atsakymo vertė – 14,3 %;

11.6.           Egzamino rezultatus vertina Komisija. Vertinimas laikomas teigiamu, jeigu Pareiškėjo teisingai pateiktų atsakymų vertė yra ne mažesnė kaip 75 % atsakymų.

12.                Sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo Komisija priima kolegialiai.

13.                Pareiškėjas, gavęs neigiamą įvertinimą (t.y. mažiau nei 75 %), Egzaminą pakartotinai gali laikyti ne anksčiau kaip po vieno mėnesio. Su neigiamu įvertinimu sudaroma galimybė susipažinti iš karto po Egzamino.

14.                Teigiamai įvertinto Egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus  nuo jų paskelbimo dienos.

15.                Egzamino bilietų atsakymai raštu saugomi vienerius metus.

 

VII    SKYRIUS PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

16.                Profesinių žinių vertinimo komisija sudaroma Asociacijos vykdančiojo direktoriaus įsakymu. Komisijos nariai atitinka STR 1.02.01:2017 [6.12] 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus:

16.1.  yra aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai;

16.2.  yra specialistai, turintys mokslinį laipsnį;

16.3.  vertinamoje profesinių žinių srityje STR 1.02.01:2017 [6.12] atestuoti vadovai.

17.                Komisijos pirmininkas skiriamas iš komisijos narių, turi akademinės ir organizacinės patirties bei ne mažesnį kaip inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

 

VIII       SKYRIUS PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

18.                Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokole, kuriame nurodoma:

18.1.    komisijos pavadinimas ir sudėtis (pirmininko, jo pavaduotojo, narių bei sekretoriaus vardai ir pavardės);

18.2.    profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

18.3.    profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris;

18.4.    programos žymuo;

18.5.    Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos teigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas ir jam siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3.1–3.6 papunkčius) statinių grupėse (pagal STR 1.01.03:2017 [6.13]) ir darbo srityse (pagal STR 1.04.04:2017 [6.14] ir STR 1.06.01:2016 [6.15]).

18.6.    Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos neigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimo dėl neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys;

18.7.    komisijos pirmininko ir sekretoriaus vardas, pavardė, parašai;

18.8.    kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, darbovietė, kontaktiniai duomenys, keičiamo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma Komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) prašymu. Komisijos nariai turi laikytis konfidencialumo ir neatskleisti asmens duomenų tretiems asmenims, jeigu to nenustato teisės aktai.

19.                Parengiami du vienodą juridinę galią turintys protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas Asociacijoje.

20.                Pareiškėjui išduodamas Komisijos sekretoriaus pasirašytas protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos, statinių grupės, darbo sritis (jei reikia), programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais. Asmens duomenys tvarkomi kvalifikacijos atestato įgijimo tikslais ir vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

IX  SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.         Asociacija internetinio tinklalapio www.lietuvoskeliai.lt rubrikoje „Atestacija“ metų pradžioje ir viduryje pateikia grafiką, kuriame nurodo, kada bus vykdomas Pareiškėjų profesinių žinių vertinimas, bei kitą su profesinių žinių vertinimu susijusią informaciją.

22.         Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

ĮVERTINTA

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro

2019 m. balandžio 15 d. raštu Nr.394V

Norite paklausti ar pasiteirauti

Kontaktai
Kontaktai

Jeigu turite klausimų ar norite pasiteirauti dėl konkrečių atestacijos ar kvalifikacijos kėlimo kursų galite susisiekti su asociacija

Telefonas
+370 694 76579

El.paštas
asociacija@lietuvoskeliai.lt